Smaller Default Larger

Công văn 624/TCT-CS

Công văn 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 về việc Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải gửi lại Thông báo 06/GTGT trước ngày 15/03/2014 theo hướng dẫn cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

 

Tải văn bản: Tải Về > Văn Bản Pháp Quy > Thuế - Kế Toán > Thuế Giá Trị Gia Tăng

Tin Nhanh